cách chỉnh sửa nhà

Điều phải lưu ý khi cải tạo lại nhà trong năm 2019

Với gác gỗ, đà gỗ, lưu ý đóng thêm găng giữa những vị trí nối ván sàn bên trên. Sàn sử dụng ván ép dày